PÕHIKIRI

 

I ÜLDSÄTTED 

1.1. Mittetulundusühing Eesti Nefroloogide Selts (edaspidi “selts”) on avalikes huvides tegutsev sõltumatu vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on nefroloogiaga tegelevate arstide erialase taseme hoidmine ja tõstmine, omavahelise suhtlemise ning koostöö edendamine, elanike parema erialase abi korraldamine ja nefroloogiaalase teadustöö koordineerimine. Selts peab oluliseks selle eriala arstide õiguste kaitset. 

1.2. Seltsi nimi on Eesti Nefroloogide Selts MTÜ ja seltsi asukoht on Tartu linn.

1.3. Ühingu tegevuseesmärgid on:

1.3.1. liikmete ühishuvide esindamine;

1.3.2. koostöö arendamine ja teabe vahetamine seltsi sees, samuti teiste erialal tegutsevate isikutega;

1.3.3. liikmeskonna ja seltsi kui terviku esindamine suhetes riigivõimu- ja valitsemisasutustega, muude ühingute ja seltsidega, teiste riikide vastava ala organisatsioonidega ning rahvusvaheliste organisatsioonide ja ühendustega. Oluline on koostöö Tartu Ülikooli Arstiteaduskonnaga.

1.3.4. koosolekute, seminaride, konverentside, kongresside ja muude ürituste korraldamine;

1.3.5. nefroloogide täiendõppe ja teadustöö korraldamine;

1.3.6. osalemine nefroloogide atesteerimisel;

1.3.7. kirjastustegevus;

1.3.8. muud eesmärgid ja tegevus, mida seltsi liikmeskond peab vajalikuks. 

1.4. Selts on asutatud määramata ajaks.

 

II LIIKMED

2.1. Seltsil on tegevliikmed, auliikmed, toetajaliikmed ja välisliikmed. 

2.2. Seltsi tegevliikmeteks võivad olla kõik Eestis tegutsevad arstid, kes soovivad osa võtta seltsi tegevusest. Tegevliikmeks vastuvõtmine toimub soovija kirjaliku avalduse alusel üldkoosoleku otsusega. 

2.3. Seltsi auliikmeteks võib valida silmapaistvaid isikuid, kes on eriti teenekad seltsi eesmärkide taotlemisel ja elluviimisel. Auliikme valib  üldkooosolek vähemalt viie tegevliime ettepanekul.

2.4. Seltsi toetajaliikmeteks võivad olla füüsilised ja juriidilised isikud, kes toetavad seltsi rahaliselt. Toetajaliikme võtab üldkoosolek seltsi juhatuse ettepanekul. 

2.5. Välisliikmeks võib saada väljaspool eestit töötav nefroloog, kes esitab selleks avalduse ning kelle vastuvõtu otsustab üldkoosolek. 

2.6. Seltsi liikmeks astumiseks esitab isik kirjaliku avalduse juhatusele. Juhatus vaatab avalduse läbi ja esitab üldkoosolekule otsustamiseks kuue kuu jooksul avalduse esitamisest või hiljemalt järgmisele üldkoosolekule. Üldkoosoleku otsuse tegemiseks seltsi liikmeks vastuvõtmisel, kui avaldaja vastab käesoleva põhikirja punktis 2.1. sätestatud nõuetele,  on nõutab üldkoosolekust osavõtjate poolthäälte lihthäälteenamus. Kui avaldaja ei vasta põhikirja punktis 2.1. sätestatud nõuetele, on liikmeks vastuvõtmiseks vajalik koosolekust osavõtjate ¾ poolthäälte enamus. 

2.7. Seltsist väljaastumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse, mille järel juhatus kustutab ta liikmete nimekirjast. 

2.8. Seltsi liikme võib juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega seltsi liikmete hulgast välja arvata, kui:

2.8.1. liige korduvalt ei täida oma põhikirjalisi kohustusi;

2.8.2. liige ei vasta põhikirja punktis 2.1. sätestatud nõuetele;

2.8.3. liige kahjustab seltsi mainet. 

2.9. Seltsist väljaarvatud isikule tuleb tema väljaarvamisest viivitamatult kirjalikult teatada. 

2.10. Seltsi tegevliikmetel on kohustus:

2.10.1. tunnustada seltsi eesmärke ning järgida seltsi tegevuses osalemisel põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid. 

2.11. Seltsi tegevliikmetel on õigus:

2.11.1.                               võtta osa sõna- ja hääleõigusega üldkoosolekust;

2.11.2.                               saada teavet seltsi tegevuse kohta;

2.11.3.                               astuda seltsist välja;

2.11.4.                               olla valitud seltsi juhtorganitesse;

2.11.5.                               kasutada ettenähtud korras ühingu vara ning saada liikmetele ettenähtud soodustusi.

 

III ÜLDKOOSOLEK

3.1. Seltsi kõrgeimaks organiks on seltsi üldkoosolek, kus igal seltsi liikmel (v.a. toetajaliikmel) on üks hääl. Hääleõigus on seltsi tegevliikmetel, auliikmetel ja välisliikmetel. Toetajaliikmel hääleõigust ei ole. 

3.2. Üldkoosoleku pädevus:

3.2.1. põhikirja muutmine;

3.2.2. seltsi eesmärgi muutmine;

3.2.3. juhatuse liikmete määramine ja tagasikutsumine;

3.2.4. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse;

3.2.5. Seltsi lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;

3.2.6. liikmete väljaarvamine;

3.2.7. juhatuse liikmega tehingu sõlmimise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;

3.2.8. revisjoni või audiitorkontrolli määramine;

3.2.9. liikmemaksu ja selle tasumise korra määramine; 

3.3. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa vähemalt 50% seltsi tegev-, au- ja välisliikmetest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud vähemalt 50% seltsi tegev-, au- ja välisliikmetest, kutsub juhatus kokku sama päevakorraga uue üldkoosoleku kõige varem kolme nädala ja kõige hiljem kolme kuu jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata koosolekul esindatud liikmete arvust. 

3.4. Seltsi üldkoosolekul võib otsustada ka muid küsimusi, mida ei ole eelnevalt üldkoosoleku päevakorras teatatud, välja arvatud seltsi  põhikirja ja eesmärgi muutmine ning seltsi tegevuse lõpetamine.

 3.5. Seltsi üldkoosolek peetakse vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul. Üldkoosolek kutsutakse kokku, kui seltsi juhatus leiab selle vajaliku olevat või vähemalt 1/10 seltsi liikmeist palub põhjendatult seltsi juhatusel seda teha.

3.6. Juhatus informeerib seltsi liikmeid hiljemalt kolm nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

3.7. Seltsi liige võib volitada teist seltsi liiget hääletama tema eest lihtkirjaliku volikirjaga.

3.8. Juhtudel, milliste kohta allpool või seaduses pole sätestatud teisiti, loetakse üldkoosoleku otsus vastuvõetuks, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalevatest või esindatud seltsi liikmetest.

 

IV SELTSI JUHATUS

4.1. Seltsi igapäevast tegevust juhib ja seltsi esindab juhatus, kuhu kuulub minimaalselt 1 ja maksimaalselt 5 liiget. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek. 

4.2. Juhatuse pädevusse kuulub:

4.2.1. seltsi igapäevategevuse korraldamine;

4.2.2. seltsi liikmete arvestuse pidamine ja liikmemaksude kogumine;

4.2.3. seltsi tegevuskava ja eelarve koostamine;

4.2.4. majandusaasta aruande koostamise ja raamatupidamise korraldamine;

4.2.5. seltsi vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku otsustest tulenevatele nõuetele. 

4.3. Üldkoosolek valib juhatuse liikmed seltsi liikmete hulgast lihthäälteenamusega. Juhatus valitakse kolmeks aastaks. Juhatus valib enda hulgast esimehe.

4.4. Juhatus esindab seltsi kõigis õigustoimingutes.

4.5. Seltsi võib esindada kõigis õigustoimingutes juhatuse esimees üksi, teised juhatuse liikmed esindavad seltsi kahekesi koos.

4.6. Juhatuse liikme võib seltsi üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest. 

4.7. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist.

4.8. Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. 

4.9. Juhatus võib otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kõik juhatuse liikmed.

4.10. Juhatuse tööd korraldab juhatuse esimees.

 

V MAJANDUSTEGEVUS 

5.1. Seltsi majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini. Majandusliku tegevuse aruanne möödunud aasta kohta tuleb teha liikmetele tutvumiseks kättesaadavaks hiljemalt kolm nädalat enne ühingu korralist koosolekut. 

5.2. Vahendid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks saadakse:

5.2.1. liikmemaksudest;

5.2.2. juriidiliste või füüsiliste isikute annetustest, kingitustest või päranditest;

5.2.3. Eesti Vabariigi või juriidiliste isikute toetusest ja annetustest;

5.2.4. muust majandustegevusest, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadusega.

 

VI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE, LIKVIDEERIMINE 

6.1. Seltsi ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras. 

6.2. Seltsi likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud. 

6.3. Seltsi likvideerimisel antakse alles jäänud vara üle kas avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule vastavalt üldkoosoleku otsusele.

 

Põhikiri on kinnitatud üldkoosoleku otsusega  01.10.2009.a.